Všeobecné obchodní podmínky internetového portálu kryptobanking.com

Provozovatelem internetového portálu je společnost:
INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.
IČO: 06098282 / DIČ:CZ06098282,
se sídlem Za Hládkovem 680/12, Střešovice 169 00 Praha 6,
zapsaná u obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 276026.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Před použitím služeb nabízených portálem www.kryptobanking.com ( dále jen ,,portál” ) si pečlivě prostudujte tyto Obchodní podmínky ( dále jen ,,OP” ), které stanovují právně závazné podmínky pro užívání internetových stránek www.kryptobanking.com a všech ostatních internetových stránek vlastněných a provozovaných společností, které přesměrovávají na portál www.kryptobanking.com a všechny ostatní subdomény ( dále jen,, stránky “ ).

2. Upozorňujeme, že veškeré transakce provedené na portálu www.kryptobanking.com uskutečněné virtuální měnou nejsou v České republice zákonnými měnami. Virtuální měny včetně služeb s nim souvisejících, nejsou regulovány právními předpisy a nepodléhají dohledům a regulacím České národní banky.

3. Veškeré uvedené informace ke konkrétním virtuálním měnám jsou provozovatelem zveřejněny z vybraných internetových zahraničních stránek zabývajících se problematikou virtuálních měn a všech navazujících technologií.

4. Veškeré služby portálu www.kryptobanking.com jsou k dispozici pouze osobám, které jsou starší 18 let.

CENOVÉ PODMÍNKY

5. V rámci používání portálu www.kryptobanking.com a na základě těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že provozovatel portálu může měnit u veškerých virtuálních měn hodnotu prodejní a nákupní ceny ( dále jen ,, směnný kurz “ ) kdykoliv dle své potřeby.

6. Aktuální směnný kurz při prodeji nebo nákupu je uveden vždy u každé virtuální měny na portálu www.kryptobanking.com. Nákup a prodej probíhá za aktuální směnný kurz internetového portálu a to pouze v CZK nebo EUR.

7. Veškeré cenové podmínky za služby portálu www.kryptobanking.com jsou uvedeny v ceníku služeb, který je nedílnou součásti dokumentace uveřejněné na internetovém portálu.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

8. Provozovatel internetového portálu www.kryptobanking.com si vyhrazuje právo na neposkytnutí služeb směnny, prodeje a nákupu virtuálních měn uživateli dojde-li:
• k výraznému pohybu ceny za vybranou virtuální měnu na světových i tuzemských trzích
• k přerušení nebo omezení obchodování na světových nebo tuzemských trzích s virtuální měnou
• k přerušení internetového připojení pro provozování portálu nebo technické závady serveru
• k přerušení služeb od dodavatele a subdodavatele poskytující technické, bezpečnostní, komunikační a servisní služby provozovateli
• má-li pochybnosti o původu finančních prostředků zájemce s ohledem na doporučení FAU.

9. Provozovatel nesmí nakládat s informacemi o svých uživatelích bez písemného souhlasu každého uživatele

10. Provozovatel je povinnen zálohovat veškerá data týkající se jednotlivých transakcí na odděleném datovém uložišti a to pro případ potřeby obnovování systému portálu.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁJEMCE

11. Zájemce není oprávněn nakládat s informacemi uvedenými na portálu www.kryptobanking.com jinak

než pro účely vlastní potřeby nákupu nebo prodeje virtuální měny.

12. Kurzové riziko bere na sebe zájemce

13. Není-li v těchto OP stanoveno jinak, zadává zájemce veškeré pokyny a činí veškerá jednání k plnění této smlouvy prostřednictvím svého účtu zřízeného provozovatelem na portálu pro každého zájemce zvlášť. Není-li v těchto OP stanoveno jinak, doručuje provozovatel zájemci veškerá oznámení a dokumenty prostřednictvím jeho účtu na portálu. Za den doručení se považuje den, kdy byl příslušný dokument zpřístupněn zájemci v jeho účtu, bez ohledu na to, kdy se zájemce do svého účtu přihlásí. 

14. Účet si zájemce vytvoří při první registraci na portálu. Při vytváření účtu je zájemce povinen uvést správné a pravdivé údaje – své jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Při vytváření účtu si zájemce vytvoří uživatelské jméno a heslo, prostřednictvím nichž se při každé další návštěvě portálu přihlašuje ke svému účtu. Provozovatel nezodpovídá za žádnou škodu způsobenou zájemci prolomením či ztrátou hesla a/nebo uživatelského jména, nebo jeho sdělením třetí osobě, výpadkem sítě internet, nebo v důsledku porušení smlouvy ze strany zájemce.

15. Zájemce při registraci a vytvoření účtu na portálu potvrdil, že není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí a že finanční prostředky určené k realizaci smlouvy nepochází z trestné činnosti. Zájemce je povinen oznámit provozovateli, pokud by došlo ke změně situace. Pokud by se kterékoliv prohlášení ukázalo jako nepravdivé, je provozovatel oprávněn ihned zrušit účet zájemce na portálu a odstoupit od smlouvy. 

16. Zájemce bere na vědomí, že obchodování s virtuálními měnami je vysoce spekulativní investicí s ohledem na volatilitu kurzu ( změnna ceny virtuální měny v krátkém čase ), která umožňuje zájemci získat ekonomický zisk nebo ztráty.

17. Zájemce bere na vědomí, že veškeré pokyny týkající se nákupu, prodeje, směnny virtuálních kryptoměn jsou činěny bez doporučení samotného portálu, ale na základě jeho svobodného rozhodnutí a po důkladném zvážení finanční situace, kterou zájemce má.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18. Informace, které si strany po dobu účinnosti smlouvy poskytnou, se považují za důvěrné a druhá smluvní strana není oprávněna tyto informace použít či využít jinak, než při plnění dle této smlouvy, ledaže bude druhou smluvní stranou této mlčenlivosti zbavena. Každá smluvní strana zodpovídá za dodržení této povinnosti i za třetí osoby, kterým v souvislosti s plněním smlouvy důvěrné informace zpřístupní. Tato povinnost trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. Tato povinnost neplatí pro případ sporu mezi smluvními stranami řešeného soudem či jiným příslušným orgánem. 

19. V ostatním řídí se vztahy smluvních stran obecně závaznými právními předpisy závaznými v České republice. Smluvní strany se dohodly, že spory smluvních stran vyplývající či související s touto smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírně, bude projednávat a rozhodovat obecný soud provozovatele tak, jak je stanoven procesními předpisy České republiky.

20. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „ZOOÚ“) a je jako správce řádně zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zájemce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním a objednávkovém formuláři provozovatele, a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu do jeho odvolání či ukončení činnosti provozovatele. Zájemce si je vědom svých práv podle § 12 a 21 ZOOÚ a prohlašuje, že se seznámil se všemi vyplňovanými částmi formuláře, že jím vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být odvolán na základě žádosti zaslané na provozovateli. Pokud vznikne podezření, že provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, může zájemce požádat o nápravu závadného stavu. V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace transakcí podle této smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje zájemce pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, dle § 15 ZOOÚ. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jedná-li se o osobní údaje požadované v objednávkovém či registračním formuláři, jejich poskytnutí je podmínkou pro realizaci této smlouvy

21. Obě smluvní strany prohlašují, že se necítí být slabší smluvní stranou, přebírají na sebe riziko změny okolností a vzdávají se práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Na závazky vzniklé z této smlouvy se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností a neúměrném zkrácení. 22. Provozovatel je oprávněn tyto OP jednostranně změnit. Změnu oznámí provozovatel tak, že každému zájemci doručí změnu podmínek prostřednictvím jeho účtu na portálu. Zájemce má právo změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 dnů.

23. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.7.2018